New Zealand VPS Servers

New Zealand VPS Server


New Zealand VPS Server (Up to 4Core × 2.5 GHz)

New Zealand VPS Server X
  • 1 Core, 1 GB RAM, 30 GB HDD, 500 GB Bandwidth, KVM VPS New Zealand VPS Server X
New Zealand VPS Server Y
  • 2 Core, 2 GB RAM, 60 GB HDD, 500 GB Bandwidth, KVM VPS New Zealand VPS Server Y
New Zealand VPS Server Z
  • 4 Core, 4 GB RAM, 120 GB HDD, 1000 GB Bandwidth, KVM VPS New Zealand VPS Server Z